"Good fluent APIs take a while to build."

— Martin Fowler, FluentInterface